Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella
Dzieci i Młodzieży
Strona Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

Regulamin

ORGANIZATORZY

CELE

 ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Dziecięce chóry szkolne - do 16 lat
 2. Dziecięce chóry pozaszkolne - do 16 lat
 3. Młodzieżowe chóry szkolne o głosach równych - do 21 lat
 4. Młodzieżowe chóry szkolne o głosach mieszanych - do 21 lat
 5. Młodzieżowe chóry pozaszkolne o głosach równych - do 21 lat
 6. Młodzieżowe chóry pozaszkolne o głosach mieszanych - do 21 lat.

 I ETAP - KWALIFIKACJA DO KONKURSU

 1. Chóry przystępujące do konkursu zobowiązane są do przedłożenia organizatorom:
  • szczegółowo wypełnionej karty zgłoszenia,
  • nagrania 10-15 minutowego repertuaru konkursowego,
  • karty repertuarowej (utwory powinny być zapisane zgodnie z kolejnością wykonywania ich w konkursie). Karty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.chory.palac.bydgoszcz.pl
 2. Chóry zobowiązane są do przesłania materiałów drogą mailową na adres: dak1@palac.bydgoszcz.pl w postaci plików mp3 (każdy utwór jako oddzielny plik).
 3. Chóry muszą posiadać w repertuarze:
  • utwór obowiązkowy wybrany ze zbioru przygotowanego na dany rok szkolny. Lista utworów dostępna jest na stronie internetowej konkursu w zakładce "utwory obowiązkowe". Zbiór nut zostanie wysłany zainteresowanym dyrygentom pocztą elektroniczną. Prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu: dak1@palac.bydgoszcz.pl.
  • utwory dowolne a cappella kompozytorów polskich. Dopuszcza się wykonanie jednego utworu kompozytora zagranicznego oraz jednego utworu z towarzyszeniem fortepianu lub instrumentów perkusyjnych zapisanych w partyturze.
 4. Utwór obowiązkowy należy wykonać zgodnie z partyturą.
 5. Łączny czas prezentowanych utworów: 10-15 min. (jest to suma czasów poszczególnych utworów), minimum 3 utwory, bez  utworów do wspólnego wykonania.
 6. W konkursie nie może brać udziału zdobywca Grand Prix ubiegłorocznej edycji konkursu.
 7. O zakwalifikowaniu chórów do konkursu na podstawie nagrań audio decyduje komisja powołana przez organizatorów.
 8. O zakwalifikowaniu do konkursu chóry zostaną powiadomione.
 9. Dyrygenci chórów nie zakwalifikowanych otrzymują zaproszenie do udziału w pracach jury nieoficjalnego konkursu.

II ETAP - KONKURS

 1. Chóry uczestniczące w konkursie nie mogą liczyć mniej niż 25 osób i nie więcej niż 45 osób. W sytuacjach szczególnych (np. choroba chórzysty) dopuszcza się możliwość przyjazdu na konkurs w pomniejszonym składzie, nie więcej jednak niż o 10% poniżej dolnego limitu.
 2. Łączny czas prezentowanych utworów: 10-15 min. (jest to suma czasów poszczególnych utworów), minimum 3 utwory (bez  utworów do wspólnego wykonania). Chóry, których prezentacja konkursowa będzie krótsza niż 10 minut zostaną ocenione odpowiednio niżej (zamiast złotego kamertonu otrzymają srebrny, zamiast srebrnego - brązowy, zamiast brązowego – wyróżnienie w konkursie).
 3. Chóry przystępujące do konkursu zobowiązane są do przedłożenia organizatorom:
  - listy chórzystów. Wzór listy dostępny jest na stronie internetowej konkursu.
  - nut wykonywanych utworów.
 4. W konkursie chór może uzyskać maksymalnie 100 punktów:
  • 25 pkt. za utwór obowiązkowy,
  • 75 pkt. za utwory dowolne.
 5. Chóry powinny znać utwory do wspólnego wykonania na koncercie galowym. Jury sprawdzi znajomość tych utworów. Ich lista znajduje się na stronie internetowej konkursu wraz z utworami obowiązkowymi.
 6. Oprócz profesjonalnego jury prezentacje konkursowe oceniać będzie także jury nieoficjalne, złożone z dyrygentów Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, dyrygentów chórów niezakwalifikowanych do konkursu oraz dyrygentów obserwatorów.

 NAGRODY

Nagrody główne:

 1. Chór, który zdobędzie najwyższą punktację otrzymuje GRAND PRIX – Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
 2. I miejsce i ZŁOTY KAMERTON otrzymują chóry, które zdobędą min. 90 pkt.
  II miejsce i SREBRNY KAMERTON otrzymują chóry, które zdobędą 80-89 pkt.
  III miejsce i BRĄZOWY KAMERTON otrzymują chóry, które zdobędą 70-79 pkt
 3. Chór - laureat I miejsca oraz zdobywca najwyższej punktacji w swojej kategorii otrzymuje Puchar Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego w każdej kategorii chóry otrzymują Puchary Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto:

 1. Za najlepsze wykonanie utworu inspirowanego polską muzyką ludową chór otrzymuje puchar Bydgoskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
 2. Jury przyzna również nagrodę za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora polskiego oraz za najlepsze prawykonanie utworu polskiego.
 3. Organizatorzy przewidują przyznanie innych nagród pozaregulaminowych.

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ORAZ WIZERUNEK

A. Uczestnik Konkursu (każdy członek chóru) biorąc w nim udział tym samym nieodpłatnie:
a. wyraża zgodę na dokonanie przez organizatorów lub przez osoby wybrane przez organizatorów utrwalenie audialne, wizualne (w tym fotograficzne) i audiowizualne jego artystycznych wykonań mających miejsce w ramach Konkursu oraz koncertów towarzyszących oraz przenosi na Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, a także Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” (na rzecz każdego odrębnie w pełnym zakresie) wszelkie prawa majątkowe do tych artystycznych wykonań zgodnie z pkt. B poniżej,
b. wyraża zgodę na utrwalenie audialne, wizualne (w tym fotograficzne) i audiowizualne swojego wizerunku podczas trwania Konkursu (w tym wykonywania utworów) oraz zezwala Pałacowi Młodzieży w Bydgoszczy, a także Stowarzyszeniu Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” (każdemu odrębnie w pełnym zakresie) na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Konkursie i koncertach towarzyszących,
c. upoważnia Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, a także Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” (każdego odrębnie w pełnym zakresie) do wykonywania jego osobistych praw związanych z artystycznymi wykonaniami, o których mowa w lit.  a. i b. powyżej, i zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający organizatorów w wykonywaniu ich praw nabytych na podstawie niniejszego regulaminu,
d. przenosi na rzecz Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, a także Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” (każdego odrębnie w pełnym zakresie) prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych do artystycznych wykonań, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz zezwala Pałacowi Młodzieży w Bydgoszczy, a także Stowarzyszeniu Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac”  (każdego odrębnie w pełnym zakresie) na korzystanie z artystycznych wykonań i wizerunku zarówno w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, dokonywanie adaptacji, skrótów i przeróbek oraz tłumaczeń i oświadcza, że takie ich wykorzystanie nie będzie uważane za naruszające jego prawa; uczestnik zezwala jednocześnie na oznaczenie artystycznych wykonań i wizerunku jego imieniem i nazwiskiem.
B. Przeniesienie i udzielenie praw, o których mowa w pkt. A jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili ogłoszenia niniejszego regulaminu, a w szczególności:
a. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym wszelkich nośnikach audio, wideo lub audiowizualnych i innych nośnikach zapisów i pamięci, uploading, downloading, digitalizację, użycie w utworze multimedialnym,
b. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. a. powyżej – wprowadzanie ich do obrotu, najem, dzierżawa, użyczanie,
c. wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
– emisja na żywo oraz wszelkie nadawanie, reemitowanie, w tym za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, a także udostępnianie (w tym z wykorzystaniem technologii strumieniowej) w Internecie, w innych sieciach informatycznych, kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu, w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, wysokiej rozdzielczości [HD], trójwymiarowej [3D]), systemie lub formacie, z możliwością zapisu lub bez niej, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, udostępnianie jako wideo na zamówienie (video-on-demand);
– wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do przedmiotów praw w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z możliwością zapisu lub bez niej, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń;
– wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.
C. Przeniesienie i udzielenie praw wymienionych powyżej następuje z chwilą ustalenia artystycznych wykonań. O ile jest to możliwe na podstawie przepisów prawa uczestnik zrzeka się praw do honorariów związanych z emisją internetową, telewizyjną i radiową artystycznych wykonań, o których mowa w pkt. A powyżej.
D. W zakresie praw nabywanych na podstawie niniejszego regulaminu Pałacowi Młodzieży w Bydgoszczy, a także Stowarzyszeniu Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac”  (każdemu odrębnie w pełnym zakresie) przysługuje nieograniczone uprawnienie do ich przenoszenia na inne podmioty, udzielania licencji lub dalszych upoważnień. Z tego tytułu uczestnikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

USTALENIA KOŃCOWE

a. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków.
b. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.
c. Przyjęcie zaproszenia do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.
d. W przypadku różnic w interpretacji regulaminu ostateczna decyzja należy do organizatora.
e. Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.

 


aktualizacja 04.02.2020   ©  Pałac Młodzieży