Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella
Dzieci i Młodzieży
Strona Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

Regulamin

ORGANIZATORZY

CELE

 ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Dziecięce chóry szkolne - do 16 lat
 2. Dziecięce chóry pozaszkolne - do 16 lat
 3. Młodzieżowe chóry szkolne o głosach równych - do 21 lat
 4. Młodzieżowe chóry szkolne o głosach mieszanych - do 21 lat
 5. Młodzieżowe chóry pozaszkolne o głosach równych - do 21 lat
 6. Młodzieżowe chóry pozaszkolne o głosach mieszanych - do 21 lat.

 I ETAP - KWALIFIKACJA DO KONKURSU

 1. Chóry przystępujące do konkursu zobowiązane są do przedłożenia organizatorom:
  • szczegółowo wypełnionej karty zgłoszenia,
  • nagrania 10-15 minutowego repertuaru konkursowego,
  • karty repertuarowej (utwory powinny być zapisane zgodnie z kolejnością wykonywania ich w konkursie). Karty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.chory.palac.bydgoszcz.pl
 2. Chóry zobowiązane są do przesłania materiałów do dnia 11 czerwca 2018 roku drogą mailową na adres: dak1@palac.bydgoszcz.pl w postaci plików mp3 (każdy utwór jako oddzielny plik).
 3. Chóry muszą posiadać w repertuarze:
  • utwór obowiązkowy wybrany ze zbioru przygotowanego na rok 2018. Lista utworów dostępna jest na stronie internetowej konkursu w zakładce "lista utworów". Zbiór nut zostanie wysłany zainteresowanym dyrygentom pocztą elektroniczną. Prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu: dak1@palac.bydgoszcz.pl.
  • utwory dowolne a cappella kompozytorów polskich. Dopuszcza się wykonanie jednego utworu kompozytora zagranicznego oraz jednego utworu z towarzyszeniem fortepianu lub instrumentów perkusyjnych zapisanych w partyturze.
 4. Utwór obowiązkowy należy wykonać zgodnie z partyturą.
 5. Łączny czas prezentowanych utworów: 10-15 min. (jest to suma czasów poszczególnych utworów), minimum 3 utwory, bez  utworów do wspólnego wykonania.
 6. W konkursie nie może brać udziału zdobywca Grand Prix ubiegłorocznej edycji konkursu.
 7. O zakwalifikowaniu chórów do konkursu na podstawie nagrań audio decyduje komisja powołana przez organizatorów.
 8. O zakwalifikowaniu do konkursu chóry zostaną powiadomione do dnia 25 czerwca 2018 roku.
 9. Dyrygenci chórów nie zakwalifikowanych otrzymują zaproszenie do udziału w pracach jury nieoficjalnego konkursu.

II ETAP - KONKURS

 1. 38. Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży odbędzie się w dniach 26-28 października 2018 roku w Bydgoszczy.
 2. Chóry uczestniczące w konkursie nie mogą liczyć mniej niż 25 osób i nie więcej niż 45 osób. W sytuacjach szczególnych (np. choroba chórzysty) dopuszcza się możliwość przyjazdu na konkurs w pomniejszonym składzie, nie więcej jednak niż o 10% poniżej dolnego limitu.
 3. Łączny czas prezentowanych utworów: 10-15 min. (jest to suma czasów poszczególnych utworów), minimum 3 utwory (bez  utworów do wspólnego wykonania). Chóry, których prezentacja konkursowa będzie krótsza niż 10 minut zostaną ocenione odpowiednio niżej (zamiast złotego kamertonu otrzymają srebrny, zamiast srebrnego - brązowy, zamiast brązowego – wyróżnienie w konkursie).
 4. Chóry przystępujące do konkursu zobowiązane są do przedłożenia organizatorom:
  - listy chórzystów. Wzór listy dostępny jest na stronie internetowej konkursu.
  - nut wykonywanych utworów.
 5. W konkursie chór może uzyskać maksymalnie 100 punktów:
  • 25 pkt. za utwór obowiązkowy,
  • 75 pkt. za utwory dowolne.
 6. Chóry powinny znać utwory do wspólnego wykonania na koncercie galowym. Jury sprawdzi znajomość tych utworów. Ich lista znajduje się na stronie internetowej konkursu wraz z utworami obowiązkowymi.
 7. Oprócz profesjonalnego jury prezentacje konkursowe oceniać będzie także jury nieoficjalne, złożone z dyrygentów Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, dyrygentów chórów niezakwalifikowanych do konkursu oraz dyrygentów obserwatorów.

 NAGRODY

Nagrody główne:

 1. Chór, który zdobędzie najwyższą punktację otrzymuje GRAND PRIX – Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
 2. I miejsce i ZŁOTY KAMERTON otrzymują chóry, które zdobędą min. 90 pkt.
  II miejsce i SREBRNY KAMERTON otrzymują chóry, które zdobędą 80-89 pkt.
  III miejsce i BRĄZOWY KAMERTON otrzymują chóry, które zdobędą 70-79 pkt
 3. Chór - laureat I miejsca oraz zdobywca najwyższej punktacji w swojej kategorii otrzymuje Puchar Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego w każdej kategorii chóry otrzymują Puchary Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto:

 1. Za najlepsze wykonanie utworu inspirowanego polską muzyką ludową chór otrzymuje puchar Bydgoskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
 2. Jury przyzna również nagrodę za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora polskiego oraz za najlepsze prawykonanie utworu polskiego.
 3. Organizatorzy przewidują przyznanie innych nagród pozaregulaminowych.

USTALENIA KOŃCOWE
Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do rejestracji i rozpowszechniania wykonań oraz wizerunku uczestników dla celów dokumentalnych i popularyzacji zadania.

 


aktualizacja 30.01.2018   ©  Pałac Młodzieży